Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering wordt de basiszorg vergoed. Het consult en al onze behandelingen die in de basisverzekering zitten worden door de verzekeraar vergoed.

Het overgrote deel van alle pijnbehandelingen wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Het wettelijk verplichte eigen risico moet wel altijd eerst door u zelf betaald worden.

Vergoedingen

Welke zorg wordt vergoed?

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering wordt de basiszorg vergoed. Het consult en al onze behandelingen die in de basisverzekering zitten worden door de verzekeraar vergoed.

Het wettelijk verplichte eigen risico moet wel altijd eerst door u zelf betaald worden.

Niet gecontracteerde behandelingen

Excellent Klinieken heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Hierdoor kan het zijn dat uw zorgverzekeraar niet alle kosten vergoed. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw persoonlijke polis. Wanneer u een restitutiepolis heeft wordt de behandeling volledig vergoed, bij een naturapolis ligt de vergoeding gemiddeld tussen 70-100%. Dit kunt u altijd terugvinden in de algemene voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

U hoeft echter géén eigen bijdrage te betalen (uitgezonderd het wettelijk eigen riscico). Het bedrag dat uw zorgverzekeraar niet hoeft te vergoeden neemt Excellent Klinieken voor eigen rekening en wordt dus NIET aan u in rekening gebracht.

De complexe pijnzorg (implantatie van een neurostimulator (SCS), pijnpomp (ITDD) of iFuse (fixatie SI-gewricht)) kan alleen bekostigd worden wanneer u een restitutiepolis heeft afgesloten. Of u maakt vooraf onderlinge afspraken over het bedrag dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Akte van cessie

Niet gecontracteerde zorg moet vaak eerst aan de behandelende kliniek worden voorgeschoten, waarna u de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar indient. Wanneer u de akte van cessie ondertekent draagt Excellent Klinieken zorg voor de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar. U hoeft de zorgkosten dan dus niet zelf voor te schieten.

Een aantal zorgverzekeraars accepteren geen akte van cessie. U moet de factuur dan zelfstandig bij uw zorgverzekeraar indienen. Wanneer u de vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen maakt u dit ontvangen bedrag over aan Excellent Klinieken. U heeft de rekening dus niet eerst voor te schieten. Ook het bedrag dat vermeld staat als “door u te betalen” hoeft u niet te betalen. Dit bedrag neemt Excellent Klinieken voor eigen rekening. Het eigen risico moet uiteraard wel door u zelf worden betaald.

Onvergoedbare zorg

Enkele behandelingen worden sinds een aantal jaren niet meer door de zorgverzekeraar vergoed, niet vanuit de basisverzekering en ook niet vanuit een aanvullende verzekering. Wanneer u voor één van deze behandelingen in aanmerking komt wordt dit vooraf eerst met u besproken. U komt dus achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Prijzen behandelingen

De diagnose, behandeling en de daarbij komende actitviteiten zijn bij elkaar gebracht in één administratieve code: de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Evenals alle ziekenhuizen werkt Excellent Klinieken met deze DBC’s. Het bevat alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, zoals een polikliniekbezoek, behandeling/operatie, laboratoriumonderzoek, radiologisch onderzoek en verblijf op een verpleegafdeling. Zo wordt het gehele zorgtraject in rekening gebracht en niet iedere zorgactiviteit apart.

Een DBC kan meerdere trajecten bevatten, de zogeheten subtrajecten. Een subtraject is een afgebakende periode binnen het zorgtraject, waarover de kliniek de geleverde zorg mag declareren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt deze perioden. Een nieuwe zorgvraag (initieel traject / reguliere zorg) heeft een looptijd van maximaal 90 dagen. Als een behandeling langer duurt of u onder controle blijft dan wordt er aansluitend een nieuwe DBC geopend (vervolgtraject). Deze heeft een maximale looptijd van 120 dagen.

De DBC start op het moment dat u uw eerste afspraak bij de specialist heeft. Uw eigen risico geldt in het jaar waarin de (vervolg) DBC is gestart. Het kan dus zijn dat er in het nieuwe jaar een factuur is gestuurd voor een DBC die in het vorige jaar is gestart.

Factuur

Wanneer u een akte van cessie heeft ondertekend regelt Excellent Klinieken de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar. Nadien ontvangt u van uw zorgverzekeraar een brief dat Excellent Klinieken namens u zorgkosten heeft gedeclareerd. Hierin staat vermeld hoeveel uw zorgverzekeraar heeft vergoed. Wanneer de zorgverzekeraar niet het gehele bedrag heeft vergoed staat dit vermeld onder de omschrijving “door u te betalen”. Dit bedrag hoeft u niet te betalen, dit neemt Excellent Klinieken voor eigen rekening. Het eigen risico moet uiteraard wel door u zelf worden betaald.

Accepteert uw zorgverzekeraar geen akte van cessie, dan moet u de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt hiervoor onderstaande procedure aanhouden:

De factuur bestaat uit een declaratiecode (zorgactiviteitencode) en DBC-productcode. U kunt de omschrijving en prijzen van deze codes opzoeken op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Zorgproducten

De prestaties binnen de ziekenhuiszorg zijn verdeeld in DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Deze zorgproducten zijn wat tariefsoort betreft te verdelen in twee segmenten: een gereguleerd segment en een vrij segment.

Tarieven vrije segment 2020

De passanten prijslijst is van toepassing wanneer u niet verzekerd bent of wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Excellent Klinieken. De passantenlijst geeft slechts een zeer beperkte indicatie van de prijs van een zorgproduct weer, omdat alle zorgverkeraars ver uiteenlopende maximale vergoedingen hanteren voor naturapolissen.